POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności Klientów.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. 

Administratorem danych osobowych jest:

„SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN SP. J.” z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 22 lok. 25, 03-741 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000658582, adres poczty elektronicznej: marketing@loftybiurowe.pl – zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą. 

Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych są przekazywane bezpośrednio przez Klienta poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online lub
w trakcie kontaktu e-mail. Do samego przeglądania treści zamieszczonych na stronie internetowej https://przestrzeniebruna.pl/ podanie danych osobowych nie jest konieczne. 

W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci skorzystania z usług oferowanych na stronie internetowej https://przestrzeniebruna.pl/ tj.  Formularza Kontaktowego podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z w/w usług elektronicznych świadczonych przez Administratora.

Zakres zbieranych danych osobowych.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Podstawa prawna przetwarzania danych oraz cel przetwarzania danych

Dane Klientów przetwarzane są w celu:

 • Świadczenia na rzecz Klienta usług elektronicznych, na podstawie wyraźnej zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);  
 • realizacji celów niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych –  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na:
 • kierowaniu do Klientów przez Administratora treści marketingowych w sposób, na który Klient wyraził zgodę; 
 • realizowaniu celów analitycznych i statystycznych oraz prowadzeniu analizy wyników;
 • ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Udostępnianie danych osobowych

Dostęp do danych Klientów mają: 

 • pracownicy/współpracownicy Administratora odpowiedzialni za obsługę i serwisowanie;
 • podmioty prowadzące rzecz Administratora danych osobowych, obsługę spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
 • organy, których prawo do żądania udzielenia informacji odnośnie danych osobowych Klientów wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Każdorazowo dane osobowe Klientów będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do celu, w którym te dane są przetwarzane, nie krócej jednak niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Klientowi przysługuje prawo:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy zwrócić się do Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail: marketing@loftybiurowe.pl  

Klient może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od Administratora danych osobowych e-mail o charakterze marketingowym. W tym celu należy zwrócić się do Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail marketing@loftybiurowe.pl;

 

Ochrona przetwarzania danych:

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Certyfikat SSL.

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w Serwisie – tzw. „cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są
w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć
w dany link): 

w przeglądarce Chrome 

w przeglądarce  HYPERLINK „https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Usuwanie-ciasteczek/ta-p/17811″Firefox

w  HYPERLINK „https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies”przęglądarce HYPERLINK „https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies” Internet Explorer

w przeglądarce Opera 

w przeglądarce Safari

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane
z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY, OTJAR WEB ANALYTICS G OOGLE SEARCH CONSOLE ORAZ YANDEX METRICA

Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta), usług Optimizely,  dostarczanych przez firmę Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105), Google Search Console dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz Yandex Metrica dostarczanych przez YANDEX N.V. (Ulitsa Lva Tolstogo 16, Moscow, Russia 119021). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Serwisu.

Google Analytics, HotJar, Optimizely, Google Search Console oraz Yandex Metrica wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania z SERWISU. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej z SERWISU (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca z SERWISU).

Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc., w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych i Rosji. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania z Serwisu adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych lub Rosji i tam skrócony.

Na zlecenie Usługodawcy Google Inc., HotJar Ltd,  Optimizely Inc. Google Search Console oraz Yandex Metrica będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych
z korzystaniem z Serwisu.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Serwisu.

Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne
z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.

HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, w szczególności jeżeli będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny i wiążący Klientów tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: https://przestrzeniebruna.pl/polityka-prywatnosci/.